فن بازار
فراخوان معرفي برنامه هاي مبادله قرارداد و تفاهم نامه ومعرفي دستاورد نمونه براي عرضه در غرفه ويژه رونمايي دستاوردهاي پژوهش و فناوري
فراخوان معرفي برنامه هاي مبادله قرارداد و تفاهم نامه ومعرفي دستاورد نمونه براي عرضه در غرفه ويژه رونمايي دستاوردهاي پژوهش و فناوري .

 

فراخوان

معرفي برنامه هاي مبادله قرارداد و تفاهم نامه
ضمن قدرداني از همراهي و مشاركت فعال دانشگاه ها/ پژوهشگاه ها/ پارك هاي علم و فناوري/ مراكز رشد/ مؤسسات تحقيقاتي/ سازمان هاي اجرايي در برنامه هاي هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن بازار، درخواست مي شود تا اطلاعات مربوط به دستاوردهاي قابل تجاري سازي و آماده انعقاد قرارداد يا تفاهم نامه را در قالب جدول زير حداكثر تا تاريخ 13 آبان 96 از طريق دورنگار شماره 33461531-013 يا پست الكترونيك به نشاني: info@techtrade-msrt.ir به دبيرخانه نمايشگاه ارسال نمايند.

اطلاعات مورد نياز عبارتنداز :

الف: دستاوردهاي داراي ظرفيت انعقاد تفاهم نامه با بخش خصوصي يا دولتي

ب: دستاوردهاي آماده انعقاد قرارداد براي فروش دانش فني، محصول و يا ساير موارد با بخش خصوصي يا دولتي

يادآوري مهم: ستاد ملّي هفته پژوهش و فناوري، تعداد و حجم مالي قراردادها و نيز تفاهم نامه هاي همكاري و مشاركت مبادله شده در ايام  نمايشگاه و فن بازار را به عنوان يكي از شاخص هاي تأثيرگذار در تعيين مراكز فعال و غرفه برتر در نظر خواهد گرفت

 
 فراخوان

معرفي دستاورد نمونه براي عرضه در غرفه ويژه رونمايي دستاوردهاي پژوهش و فناوري

 

 

از جمله بخش هاي پيش بيني شده براي هفته پژوهش و فناوري و فن بازار سال جاري، رونمايي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري منتخب مراكز دانشگاهي، پژوهشگاه ها، پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد و مؤسسات تحقيقاتي در محل نمايشگاه و فن بازار مي باشد. با توجه به اهميت اين بخش،  از مراكز دانشگاهي، پژوهشگاه ها، پارك هاي علم و فناوري، مراكز رشد و سازمانهاي اجرايي درخواست مي شود تا يك مورد از دستاوردهاي پژوهش و فناوري برجسته و منتخب حوزه مربوطه را مطابق جدول زير، حداكثر تا تاريخ 13 آبان 96به دبيرخانه نمايشگاه معرفي نمايند.

شرايط معرفي دستاورد برگزيده:

1-   دستاورد مورد نظر جزء موارد رونمايي سالهاي قبل در محل نمايشگاه و فن بازار نباشد(به استثناي فاز توسعه اي يا گام جديد در محصول توليدي).

2-   دستاورد پيشنهادي حداكثر مربوط به دو سال اخير باشد.

3-   عرضه محصول يا ماكت آن با شرايط مطلوب در برنامه رونمايي امكان پذير باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1396/08/09 Date:
132 Rewiew:
ستاد اجرايي فن بازار
استان گيلان، رشت، بلوار شهيد بهشتي، ميدان انتظام، مجتمع اداري، پارك علم و فناوري گيلان
تلفن :2- 33461541(013)
دورنگار : 33461531  -  33461561 (013)
رايانامه : techtrade@gstp.ir
Powered by DorsaPortal